PRODUKT DNIA
Kontrastowa poduszka do tulenia MRB. LULLALOVE
Kontrastowa poduszka do tulenia MRB. LULLALOVE
45,99 zł 36,79 zł
szt.
wodoodporna saszetka wings / lanila
wodoodporna saszetka wings / lanila
59,00 zł 44,25 zł
szt.

Regulamin zakupów

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SMART CHILD

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, NIP: 668-191-36-66, tel. 660686700, adres email: biuro@smartchild.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

     Słownik pojęć

1. Cena – kwota określona w polskich złotych wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej
przez Sklep stanowią inaczej.


2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.


3. Hasło – ciąg znaków niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła. Należy wskazać, że zaleca się by hasło składało się co najmniej z ciągu 8 znaków (w tym przy wykorzystaniu dużych oraz małych liter, a także cyfr).


4. Klient:

a) osoba fizyczna; b) osoba prawna; albo c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, co jest potwierdzane przez Klienta akceptacją postanowień Regulaminu.


5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą: adresem e-mail i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą adresu e-mail i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, sprawdzanie statusu realizacji zamówienia śledzenie statusu
Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.


7. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu Klientowi łatwiejszego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych
Produktów, a także wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.


8. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas
tworzenia Konta.


9. Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach Sklepu, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail. Wysłanie newslettera
możliwe jest włącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określono poniżej.


10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.


11. Promocja – szczególne warunki sprzedaży uregulowane na zasadach wyrażonych przez Sklep, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam wskazanych, między innymi takie jak: obniżenie ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.

 

12. Sklep Internetowy – system informatyczny umożliwiający składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.smartchild.com.pl


13. Sprzedawca– Monika Andrzejak-Markwitz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, z siedzibą w: ul. Jeleniogórska 1/3G M10, 60-179 Poznań, NIP: 668-191-36-66, tel. 660686700, adres email: biuro@smartchild.com.pl. (kontakt telefoniczny związany jest z poniesieniem opłat jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów powszechnych, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie. Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.


15. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te
podmioty.


16. Wymagania techniczne – wymagania techniczne minimalne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.:

(1) komputer, laptop lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) korzystanie z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej);

(4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies;

(5) By zawrzeć Umowę Sprzedaży, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta
wymagane dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Zaakceptowanie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 

§3

Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie usługi elektroniczne na rzecz Klientów w postaci:
- Konta w systemie informatycznym,
- umożliwiania Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
- umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;
- umożliwienia przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
- Newsletter-a, wyłącznie co do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newsletter-a;


2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez Klienta do Konta
(przy pomocy przeglądarki);
b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.


3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych
kroków przez Klienta:
a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu postanowień
niniejszego Regulaminu,
b) kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto udostępniane jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia
Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podany powyżej na adres, tj..: biuro@smartchild.com.pl. lub też pisemnie na adres: : SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, ul. Jeleniogórska 1/3G M10, 60-179 Poznań. Klient może złożyć zamówienie nie zakładając Konta w systemie informatycznym – jednakże w celu wykonania umowy jest zobowiązany do wskazania prawidłowych danych, które umożliwią wysłanie zamówionego Produktu, zgodnie z treścią formularza.


5. Korzystanie z usługi Koszyka zainicjowane jest z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.


6. Klient zobowiązany jest między innymi do:
- przekazania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach prawidłowych danych Klienta,
- niezwłocznego poprawienia dany podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla właściwego ich wykonania; Klient ma możliwość modyfikacji/zmiany
danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
- terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
- terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem; 


7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można
przesyłać drogą:
a) pisemną na adres: SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, ul. Jeleniogórska 1/3G M10, 60-179 Poznań
b) elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@smartchild.com.pl


8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia chyba,
że z przepisów prawa wynika inny termin.

 

 

§4

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu – po wcześniejszym dodaniu Produktów do Koszyka.


W następnej kolejności Klient wybiera lub określa jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.


Kolejno Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.


Następnie, Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcji Sklepu (kliknięcie „Zamawiam i Płacę”).


W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.


W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia opcji „Zamawiam i Płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach usługi „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.


W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.


3. Dla Stron Umowy wiążące są informacje udostępnione na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty.

Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 

§5

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności (Payu, przelew tradycyjny - przedpłata na konto, Pobranie - płatność przy odbiorze)

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

§6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub Payu, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.


5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.


6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni
Roboczych.


7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

 

§7

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się mailowo z informacją o zgłaszanej reklamacji pod adresem: biuro@smartchild.com.pl lub telefonicznie 660686700, a następnie odesłać do Sklepu (Sklep SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, Jeleniogórska 1/3D/28, 60-179 Poznań), na koszt Sprzedawcy, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. Przed wysyłką reklamowanego towaru, należy uzgodnić ze Sprzedawcą sposób wysyłki.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji wraz z produktem reklamowanym. W przypadku niezachowania powyższego terminu reklamację uważa się za zasadną.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep - Sprzedawca.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. 


6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:


a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji
do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;


b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad
albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta;


7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu usunięcia wady zażądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:


a) pisemnie na adres:

SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, ul. Jeleniogórska 1/3D/28, 60-179 Poznań


b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smartchild.com.pl;


c) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który Klient otrzyma po wcześniejszym mailu na biuro@smartchild.com.pl


2. Konsument ma możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia, co stanowi jego uprawnienie, a nie obowiązek.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.


5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszt dostawy Produktu.


6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;

 

§9

Ochrona prywatności

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.


2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Niepodanie określonych we formularzu danych złożenie i realizację zamówienia.


3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.


5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.


6. Uzupełnienie informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w
zakładce „Polityka prywatności”.

 

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§11

Rozwiązanie umowy o świadczenia usług

1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa
wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 
b) zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami
technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy
Regulaminu,


2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze konieczność sprostania obowiązkom nałożonym przepisami unijnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie przez okres minimum 2 lat.


3. Sprzedawca składa swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przesyłając je na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia, bądź w formie pisemnej na podany przez Klienta adres.

 

 

§12

      Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.


2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu.


3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.


4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.


5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§13

     Newsletter 

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej, dodatkowej, wyraźnej i dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w
Sklepie – wyłącznie w zakresie adresu e-mail Klienta.


2. Newsletter będzie wysyłany na: adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę
Newslettera.


3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „ Moje konto” (odnośnik Newsletter).


4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

5. Dane osobowe Klienta, który zgodził się na świadczenie usługi Newsletter-a są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nie pozwala na
identyfikację Klienta, a Klient nie podał Sprzedawcy innych danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera,
przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6. Klient może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres: SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, ul. Jeleniogórska 1/3G M10, 60-179 Poznań, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smartchild.com.pl;


7. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach usługi Newsletter, bądź poprzez odznaczenie usługi Newsletter, która udostępniania jest w ramach Konta Klienta.


8. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, takich jak:
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl